KURUMUMUZA AİT OLAN 2002 MODEL HİDROMEK 101-B MODEL KEPÇE SATIŞI / Tarih: 01.09.2020

  T.C

NİĞDE ALAY

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

                                                       1 ADET ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

    Alay  Belediye Başkanlığına  ait ve 1'inci maddede tanımlanan 1(BİR) adet araç aşağıda belirtilen ilke ve koşullar ile ihale yoluyla satışa     çıkartılmıştır.

 

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Kurumumuza ait nitelikleri aşağıda belirtilen   1 adet araç satılacaktır.

 

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

Marka/Tipi 

Muhammen 

Bedel (TL)

( KDV Hariç) 

Geçici Teminat

Tutarı (TL) 

      Aracın Fiili Durumu 

1 

plakasız

2002

HİDROMEK 101-B

 

69.125,00 TL

 2.073,75 TL

 Çalışır Durumda

 

2-SATIŞ ŞEKLİ

Kurumumuza ait nitelikleri 1. Maddede  belirtilen   1 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. Maddesi  uyarınca pazarlık  yoluyla satılacaktır.

 

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER

İhale, Alay Belediye Başkanlığının   Hürriyet Mah. İnönü Cad. No: 2  adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01.09.2020 SALI  Günü saat 11:00'da yapılacaktır. 

 

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  Araç satış ihalesine katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
-Nüfus cüzdanı suretini,
-Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi, makbuzu
 -2020 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi), 
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini, 
5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Kurum'da görev yapanlar ve bunlarla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245'inci maddesinde yazılı derecelerde yakınlığı bulunanlar, geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Buna rağmen ihaleye teklif veren isteklinin teklifi kabul edilmez. 

 

6-GEÇİCİ TEMİNAT

6-a)İstekliler söz konusu araç satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üçü) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

b- İhaleyi alan kişi ve tüzel kişiler ihale bitiminde %6 kesini teminata çevirmek zorunludur.
7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

Satış yapıldıktan sonra %3 geçici teminata %3 kati teminat eklenerek teminat bedeli %6 olacak teminat bedelleri borç ödendikten sonra düşülecektir .

Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir.

.

10-SATIŞ İŞLEMLERİ

10.1.Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan kalan İsteklilerin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesi'nde bildirdiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebligat yapılacaktır. 
10.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak İdarenin belirtilen banka hesabına yatırarak yada belediyemiz tahsilat servisine yatırarak işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden veya tebligat bila tebliğ iade olunmuşsa, tebligatın yapılmadığına ilişkin zarf üzerindeki meşruhat tarihinden itibaren 7 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir. . 
10.3.İsteklinin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesi'nde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu değildir. 
10.4.İstekli ihale sonrası, ayıplık, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder. 
10.5.İhale üzerinde kalan İsteklinin %3 teminatını yakarak ihale konusu aracı satın almaktan vazgeçmesi halinde, ikinci en uygun teklif ile arasındaki farkın irat kaydedilen %3 teminattan fazla olmaması koşuluyla, İdare ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

10.6- K.D.V ihale bedeli üzerinden %8 olarak hesaplanıp, ihaleyi alan şahıstan alınır.( KDV+ İhale bedeli+damga vergisi)

 

 

11-DEVİR İŞLEMLERİ

11.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır. . 
11.2.İhalenin onaylanması ve İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı Şatış Şartnamesi'nin 10.2.'nci maddesinde belirtilen 7 işgünü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10 (on) işgünü içinde gerçekleştirilecektir.

 

12-DİĞER HUSUSLAR

12.1.Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 
12.2.Satış Şartnamesi'nde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında NİĞDE  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
12.3.İşbu Satış Şartnamesi üzerinde İstekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır. 
12.4.İstekliler satışa konu araçları Kurum merkez hizmet binası otoparkında görebileceklerdir.

12.5.İşbu şartname 12.5 maddeden ibaret genel şartnamenin uygulanmasına komisyonca karar verilmiştir.