BELEDİYE DÜKKANLARIN 3 YILLIĞINA KİRA İHALESİ / Tarih: 04.08.2020

 T.C. ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ KİRA İHALE İLANI 1-Alay Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kasabamız Hürriyet Mahallesi 15 pafta 3764 parsel, İnönü Caddesi no.15 adresinde bulunan toplam 7 adet ( 15-A,15-B,15-C,15-Ç,15-D,15-Z8,15-Z9) her birisi ortalama 45 m2 işyeri, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir 2- İhale 04 AĞUSTOS Salı günü saat 10:30’da Belediye Binası Meclis Toplantı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. 3– Kiraya verilecek olan iş yerlerinin her birinin yıllık muhammen kira bedeli(her bir dükkan için) 6.000,00 T.L.(altıbin), geçici teminat( %3) 180,00 T.L.(yüzseksen)’dir. 4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslının fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri bildirimi, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,Adli sicil belgesi gerekmektedir. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat İşleri tarafından düzenlenmiş Alay Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir 5- İhale ile ilgili şartname www.alay.bel.tr internet sitesinden veya mesai saatleri içerisinde Belediyemiz muhasebe servisinden temin edebilirler. 6-İhaleye şahsen başvurulması posta yoluyla yapılan müraacatlar dikkate alınmayacaktır. 7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar 8- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.