ARAÇ İHALESİ(16.07.2019 SALI SAAT 10:00)DETAYLAR AŞAĞIDAKİ SAYFAMIZDA

NİĞDE ALAY
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI 
 
          1-Alay Belediye Başkanlığına ait olan 1 (BİR) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-47 maddesine göre açık artırma yoluyla satılacaktır.  

Sıra  No

Plaka No

Model  Yılı

Marka/Tipi

Muhammen Bedel (TL)
( KDV Hariç)

Geçici Teminat
Tutarı (TL)

1

51 DY 778

2006

RENAULT MEGAN

25.000.00 TL

750,00 TL

2 Alayı/Niğde adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 16.07.2019 SALI Günü saat 10:30 da yapılacaktır. 3-İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Hesap Müdürlüğünde görülebilir. 4-İhale konusu araç ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Kurum merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir. 5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
-Nüfus cüzdanı sureti
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-2019 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise aynca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği. 7-İhaleye katılanların ihale saatinden önce %3 geçici teminatları yatırıp,ihale üzerinde kalan kişi ve tüzel kişiler %6 Kati teminata çevirmek zorundadır. 8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9-Gerektiğinde hal mercii Niğde Mahkemeleri ve İcra daireleridir. 10-Sayın Halkımız ve ilgililere ilanen duyurulur

Alay Belediye
Başkanı Safa EROL